از گرمی نگاه خورشید به دریا باران و برفها بر فراز بلندی همت کوهها شکل گیرد.

 از ترنم باران و بیداری برفها جویها و رودخانه ها ایجاد شوند. رودخانه ها به هر شکل و شمایل رودخانه است و هر رودی ارزشمند  برای حیات بیجارهایی که در انتظار مهر اویند و دریایی که منتظر سلامش هست.


رود با خردمندی می داند که فرجام درست راه دریا باشد و گر به دریا نرسند، مرداب منزلگاه ابدی اشان باشد.

دریا هم آگاه است که بی رودخانه ها خواهد خشکید و در پاسخ سلام رود تکبر جایز نیست . دریا هم بخشکد ابری هم نیست تا ببارد. کوه لخت و عریان بی برف غمگین به خشک رودها و قبرستان دریایی که دیگر نیست ، نگاه خواهد نمود.


 چقدر زیبا است در کنار ساحل این آبی مهربان رنگین کمانی را نگاه کنی و از هم بودن رنگها غرق لذت و سپاسگذاری از درگاه ایزدتعالی گردی.