پایان شاهنامه خوش است!!. رزم  آخر به بزم هم نرسد ،گر تمام شود قصه آن هم خوش است.

پهلوانان ناجوانمردانه طمع نامردان بدتر از وحوش شوند . لاجرم مردن و ندیدن روی این نامردمان باز هم خوش است.

تلخی شراب مردافکن از بین برد عقل و هوش. مستی بعد از تلخی میان ناهوشیارانم خوش است.

از مرگ سهراب و خون سیاوش نبرند حساب و نگیرند گوش. حساب رستم پاک کردن به جاده زدنمان این روز خوش است.