اندک اندک به 35سالگی نزدیک می شوم  ، روی ام در آینه  فسرده تر از گذر ایام  آنهم با صدای محزون فرهاد.

گاه با خود گویم این همه عشق به میهن آنهم در زمانه ای که برای عده ای خسته از همه جا ، این خود گناهی است عظیم به چه کارت آید. تو هم سر خود گیر و برای میانسالگی پیش رویت توشه ای دنیوی فراهم نمو

اما چه کنم که آتش عشق حتی از فریاد عقل هم نیرومند تر است.  به خصوص آنکه می بینم عده ای جوان ممکن است به من نیاز داشته باشند.

مگر من سن ایشان نبودم ، مگر از تنهایی و بی توجهی به شور و حرارتم رنج نکشیدم لذا معصیت است که من نیز آنها را تنها گذارم

جوانانی که با همه نوبالغگی ، عشقشان به ایران عزیز ، به ایران دلبند همه ما از همان جنس عشق تو است.

جوانانی که بهتر از من آگاهند که این بازی اختلاف بین اقوام ایرانی کار یک دوست نیست!!!.

جوانانی که اختلاف فرهنگی و زبانی اشان را در پس عشق سوزان به مام وطن کمرنگ و کمرنگ تر شود و آنچه تنها بر جای می ماند یک واژه مقدس است. ایرانی. آری ایرانی.

حالا که همه مست نام وطن هستیم بی معرفتی از ما جایز نیست .

بر در میخانه رفتن کار یک رنگان بود

خود فروشان را به کوی می فروشان راه نیست.

برادرها و خواهران ولله  که هیچ زمان شما را ترک نکردم. خواستم اندکی دور تر بنشینم و به تماشای خردمند تر شدن شما بنشینم. 

 عزیزان من برای همه ما فتنه ای از دروغ و فریب ساخته اند ، با قلب واقعیت سعی نمودند که حقوق بشر ، فعالیت مدنی و احقاق حقوق زبانی را رندانه مقابل صفت ایرانی بودن قرار دهند. گرچه همه می دانیم این تنها دروغی حقیر است ، چرا که ظرف ایران انقدر بزرگ است که برای تمام زبانها ، فرهنگها ، گویشها و امیال انسانی به اندازه کافی ظرفیت دارد.

 نیک می دانم که شما هر کدام بابکی هستید که هیچ زمان تسلیم دروغ  نخواهید شد.

شما هر کدام سیاووشید ، سیاووشانی که از آتش فتنه فریب اجنبی به سلامت عبور خواهند کرد.

این بار لطفعلی خانهای قصه ما ، به مدد آگاهی بیشتر  و اتحادی نیرومند تر قطعاً پیروز خواهد شد.

هر زمان که نیاز به توصیه یک دوست ، مهر و محبت یک برادر بزرگتر یا درد و دل کردن با یک غریبه آشنا داشتید من همین جا هستم هموطنم. عزیزیم یولداشیم.

 ایمان دارم که همه در کنار هم فرش زیبای اقوام ایرانی را در زیر گنبد فیروزه ای ایرانمان با حول قوه الهی و به مدد همت غیورانه شما هچون گذشته با افتخار و شرافت ایرانی امان حفظ خواهیم نمود

زنده با ایران با همه اقوام و فرهنگها و زبانهای زیبایش

زنده باد ایران با جوانان با شعور و فهمیش.