باور کنیم چپ گرایی ملی ستیز جزء به ایجاد نازیسم به هیچ راه منتهی نگشت ،خدا را شکر که دیوار برلین سرانجام بشکست و شکسته است.

 

نتیجه انکار خدا و پرولتاریا لنین گورهایی است که از سیبری تا شرق اروپا با لبخندی تلخ به دیوار بشکسته است.  

فحش به فردوسی  و ایران باستان گر در دهه 40 و 50 شمسی هنر بود امروز کاری تهی شده، چرا که آن دیوارها بشکسته است.

نه داعش نماینده اسلام است و نه نژاد پرستی و پان  برگرفته از عشق به وطن است. باور کنیم دیوار برلین سالهاست که شکسته است.

زنده کردن چپ افراطی ملی ستیز در قالبی نو ، ایجاد تقابل بین مذهب و ملیت و یا  که جدایی بین قومیت و ملت ،بسیار نخ نما و مضحک  شده هست. چرا که دیوار برلین 20 سالی است که شکسته است.

 گر تکرار خلق  و یا ملل به جای قومیت ساخته  دست استالین توسط گلسرخی روزگاری بد نبود، لیکن تکرار عامدانه آن امروز از ره کین و دشمنی است ، شاید که در اندیشه ات دیوار برلین هنوز نشکسته است!

چند می روی در این حاشیه ها ، گر درد زبان مادری داری از این راه مرو که بن بست است. باور کن دیوار برلین 20 سالی است که بشکسته است.

هم تو می دانی ، هم من و هم خدای امان ، که  نه درد زبان مادری داری نه فرهنگ و نه مردم ، تو هنوز هم در فکر دیواری که سالهاست  بشکسته است .