دوست داشتن ایران و ایرانی مایه شرمساری نیست!

به تشویق دوستم  دکتر مجید ذاکریان بود ، حسی درونی و یا  که عشق به ایران یا شاید  هم همه گزینه ها ! 

روزی مجید به من گفت فلانی مجله مشاور دامپزشک را با هم گروهش پزشکی حسابی مخلوط نمودی ، تا جایی که توانستی  مارس وار برای ونوس ایمونولوژی نغمه های جانسوز خواندی ، اما رفیق مجله دیگر جای پند موعظه نیست. دیدم بنده خدا راست می گوید و کنکاش عقلی هگلی و پرسش خیامی و یا اندرز قابوسی را  بایستی جای دیگری ببرم.

  

/ 0 نظر / 14 بازدید