پایان شاهنامه خوش است!!

پایان شاهنامه خوش است!!. رزم  آخر به بزم هم نرسد ،گر تمام شود قصه آن هم خوش است.

پهلوانان ناجوانمردانه طمع نامردان بدتر از وحوش شوند . لاجرم مردن و ندیدن روی این نامردمان باز هم خوش است.

تلخی شراب مردافکن از بین برد عقل و هوش. مستی بعد از تلخی میان ناهوشیارانم خوش است.

/ 0 نظر / 136 بازدید