و امروز زلزله در ایلام !!

اگر کوروش بزرگ امروز بود چنین بر استوانه تحریر می کرد منم کوروش شاه انشان ، لیکن امروز خوشحال به فتح لیدی ، بابل و یونان نیستم چرا که هم اکنون  عده ای از  هم تبارانم گرفتار خشم زمین شده اند.

آری امروز هم مورموری در ایلام لرزید ، غرش زمین در هوای 50 درجه ، تخریب اموال مردم ، زخمی ها و پس لرزه هایی که تا مدتها تن بازماندگان  را خواهد لرزاند.

/ 0 نظر / 13 بازدید