تخت رستم در محاصره لوله های گاز ، ارومیه بی آب!!

ایام نوروز فرصتی پیش آمد که به نصف جهان سفری کنیم. اصفهان زیبا که البته بعضی از کوچه باغهای صفووی اش به سختی در برابر تغییرات تجاری مقاومت می کند!!!

همسرم اصرار نمود که سری به سی سی پل زنیم. با وجود اینکه قلباً ناراضی بودم با ایشان بدان سمت روان شدم.

اما چرا مایل نبودم؟ مگر کسی است که مشتاق دیدن شاهکار معماری ایرانی بر روی رودخانه زاینده رود نباشد.

معلوم است که نه. اما کدام رودخانه که آنچه من دیدم ،جاده ای خاکی بود که هیچ هم روان نبود.

 

/ 0 نظر / 13 بازدید