تاسیانم عزیز ، تاسیانم عزیز.

چه کنم عزیز رفتی و من تاسیانم   لیکن این روزها، بسیار بی قرارم

جوی اشک روان به مرداب تنهایی   ای شمس تبریزی در نرگس بی تابم

 پیر مغانم بودی به وقت دلتنگی  زیتون موی زال گشت،به مولی ام علی

 نگاهم به آسمان هست هر روز   شاید بیابم آن مهربانم انوار توسی 

آغاز روزم  روشن ز  آیت الکرسی       قدرم ندانند، کجاست ارج و قربی

سیمرغم زود پر زدی و ماندم تنها      پری نیافتم شاید پیشم برگردی

 

 

 

/ 0 نظر / 11 بازدید