هنگام غریبی است هموطن، هنگامه غریبی است!!

رمضان آمد ماه میهمانی خدا و نوید رحمت بر بندگانی گناهکار چو من با تمام وجود

رمضان آمد اندوه من تازه نمود از ضربت قرآن ناطق در محراب و رفتن سیمرغ زندگی ام در 20 رمضان پیش با تمام وجود

رمضان آمد و احساس کودکی غریب که بر سنگ سرد فریاد می کند بانویی عزیز با تمام وجود.

رمضان آمد و یتیمان کوفه در حسرت نگاه آشنای مهربان دلاور ، مرد خدا علی مرتضی با تمام وجود

رمضان آمد در نزدیکی کوفه مردانی از تبار ابن الملجم، در اندیشه  کشتن انسانهای بیگناه از شیعه ، سنی ، کرد و ترکمن با تمام وجود

هنگامه ای غریبی است عده ای در داخل هستند مدعی زبان قوم خود لیکن گام نهند در طریقت اربابان ابن ملجم مرادی های امروز  با تمام وجود

از همه چیز گویند گاهی راست به میل خویش و بیشتر دروغ ، خونسرد تو گویی ندارد وجدان آنها هیچ درد و اندوه

به کوروش و نوشیروان زنند تهمتهای پلشت، از شاملو تنها یاد دارند سخنرانی گزند به میل خویش تفسیر با تمام وجود

ضحاک شاهنامه کنند قهرمان قصه ، کاوه و فریدون کنند دیو و دد با نیرنگ و تزویر با تمام وجود

اعتراض کنی تهمت زنند که فلانی مخالف زبان قومیتهاست و مدافع شوونیست و فلان ایسم با تمام وجود!!!

هنگامه غریبی است هموطن به نام آذربایجان ، گیلان ، کردستان ، بلوچستان و لرستان زنند بر کوس جدایی و تفرقه گاه آشکار و  گاه پنهان و خزنده با تمام وجود!!

بیا هموطن اندیشه کنیم در این ایام مبارک چه کسی دوستدار ایرانیان است و چه کسی بدخواه آنها با تمام وجود

/ 0 نظر / 16 بازدید