و خداوند تنها فریاد رس من است.

الهی به رحمتت شکر و به حکمتت  و مصلحتت راضی ام که تو بی نظیر ترین داور و عادل ترین قاضی هر دو جهانی.

یا رب به آفرین این لحظه بندگانت مسرور نشوم وبه بی شناقی لحظه دیگرشان شگفت زده نگشتم ، همانقدر که تو مرا شناختی و درکم کردی برای این دوران فانی و آن دوران باقی کافی است.

معبودا، چقدر همه مهرها ، عشقها، قولها ، رفاقتها و تعهدها برابر فروغ بی پایانت حقیر و کم دوام  هستند ، به راستی تنها پناهگاه مطمئن و تنها دوست بی رنگ و بی تغییر تو هستی. ما بندگان به آسانی عهد شکنیم ، به سهولت مهر به هم فراموش کنیم ، به سادگی رفاقتها و قولها را به دشمنی مبدل می کنیم لیکن هیچ معشوق ندیدم که اینچنین برابر عاشق حواس پرت حقیرش بردبار و مهربان باشد.

خالق من ، خودم به رودخانه سرنوشتی که برای من مقدر نمودی سپردم ، آگاهم مرا همچون بانو یوکابد نا امید نمی کنی که تو بهترینها برای بندگانت می خواهی و به انجام رسانی.

/ 0 نظر / 19 بازدید