ز خروشان امواج گله مکن

ز خروشان موجها گله مکن ، راز آن در بادی است که بر تن مظلوم آرام  آبی دیروز  ورزیده  هست.

 به صدای آب گوش فرا بده ، رازها بسیار در سینه اش نهفته است.

ز غرش تندرها شکوه مکن ، ناشکیبایی

/ 0 نظر / 41 بازدید