دوستت دارم هموطن بختیاری ، دوستت دارم هم تبار ایرانی ام

بختیار یعنی غیرت و شرف ، یعنی تاریخ و تمدن ، اما بی ریاء، با نگاهی صمیمی  ، دلی بی ادعا 

بختیار یعنی بخت با ایران یار ، نیمی از تبارم ، مظلوم ، اما هوشیار

 نیمی از وجودم ز تبار مردآویج و میرزا ، نیم دیگرم ز نسل شیران مغرور آریا

بختیار یعنی تک سوار همیشه جاوید ، مرد کوه و کمند ، شیر زن پر امید

 

بختیار یعنی نجابت کوروش ، مهر کریم خان ، مویه کن ایرانم برای لطفعلی خان ، رعنا سیاووشم بیگناه، امان از آن سودابه زمانه بی وجود ، ای امان

 بختیار یعنی مهربانان خان مشروطه و وطن دوست ، لاله های ز جنس غیرت بر دامنه زاگرس

آتشین عشق همنامم در قلبم ، برنوی نیاکانم در قلمم

چو باشد اینها در من یادگار فاش گویم منم ایرانی ام ز نسل سخت کوش ایل آریا

عرض خود تمام کنم ایرانیان ، بختیاری یعنی ایرانی به وسعت بی کران در قلب هر مرد و زن بختیار   

/ 0 نظر / 56 بازدید